Vad är ofrivillig ensamhet och vilka konsekvenser har det för hälsa?

9th Apr 2021 in

Ofrivillig ensamhet kan beskrivas som en känsla som uppstår när ens nätverk av sociala relationer är bristfällig avseende kvalitet eller kvantitet. Känslan uppkommer när en persons önskade sociala relationer inte överensstämmer med verkligheten 1. Ofrivillig ensamhet kan delas in i existentiell, social och emotionell ensamhet. Social ensamhet innebär upplevd frånvaro av ett socialt nätverk där känslan av gemenskap och tillhörighet uppstår. Emotionell ensamhet innebär en avsaknad av någon som står en känslomässigt nära, en intim anknytning 2.

Interventioner

8th Apr 2021 in

Orsaker till ensamhet varierar mycket mellan olika individer och de kan finnas både samhälleliga, relationella och individuella faktorer. Därför behövs en bredd av interventioner på olika nivåer i samhället1.

Internationella översikter av interventionsstudier