background

NSOE är en Ideell organisation

NSOE arbetar för social hälsa till alla åldersgrupper. Vi är en plattform för samverkan och kunskapsutbyte i arbetet med att minska ofrivillig ensamhet.

Läs mer om personerna bakom NSOE
 • Mål & Värderingar
 • Kontakta oss
 • Stadgar & Styrning
 • Organisationens mål och värderingar

  Ett av nätverkets huvudsyften är att vara en idé- och kunskapsbank samt ett forum för informationsutbyte kring arbetet med att minska ofrivillig ensamhet. Nätverket ska arbeta för att allmänheten och olika samhällsaktörer får verktyg att arbeta med, samt höja kunskapsnivån om detta folkhälsoproblem. En del i detta arbete är att verka för att minska stigmat kring ensamhet.

  Ofrivillig ensamhet är ett folkhälsoproblem som kräver samverkan mellan alla samhällsaktörer. Nätverket stoppa ofrivillig ensamhet vill identifiera och åtgärda brister i samhället, visa på goda exempel och utbilda såväl allmänhet som politiker om hur vi tillsammans kan arbeta för att förebygga ofrivillig ensamhet och främja social hälsa.

 • Kontakta Oss

  Du är varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi tar emot förfrågningar om föreläsningar, samarbeten, och forskningsstudier. Vi tar också emot allmänna frågor om vårt arbete för att utvärdera och informera om ofrivillig ensamhet, men även utveckla arbetsmetoder, arbetsätt och samverkan bland de aktörer möter ofrivilligt ensamma och deras symtom.

  Vi finns i Uppsala och Stockholm men verkar nationellt. Enklaste sättet att nå oss är att använda vårt kontakt formulär

  Kontakta oss

 • Organisationens stadgar och styrning

  Ladda ner som PDF

  STADGAR FÖR NÄTVERKET STOPPA OFRIVILLIG ENSAMHET (NSOE) (ORG-NR 802534-1598)

  Stadgar antagna vid konstituerande möte för Nätverket stoppa ofrivillig ensamhet 2021-01-07

   

  § 1 Ändamål

  Nätverket stoppa ofrivillig ensamhet är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

  Nätverket arbetar för att förebygga ofrivillig ensamhet och främja social hälsa.

  Ett av nätverkets huvudsyften är att vara en idé- och kunskapsbank samt ett forum för informationsutbyte kring arbetet med att minska ofrivillig ensamhet. Nätverket ska arbeta för att allmänheten och olika samhällsaktörer får verktyg att arbeta med, samt höja kunskapsnivån om detta folkhälsoproblem. En del i detta arbete är att verka för att minska stigmat kring ensamhet. 

  Ofrivillig ensamhet är ett folkhälsoproblem som kräver samverkan mellan alla samhällsaktörer. Nätverket stoppa ofrivillig ensamhet vill identifiera och åtgärda brister i samhället, visa på goda exempel och utbilda såväl allmänhet som politiker om hur vi tillsammans kan arbeta för att förebygga ofrivillig ensamhet och främja social hälsa.

  Nätverket utgår från WHO:s definition av hälsa som “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom och funktionsnedsättning”, samt Sveriges nationella folkhälsopolitiska mål om en god och jämlik hälsa. 

  Nätverket riktar sig till alla som har ett intresse av att få mer kunskap kring den här frågan.

   

  § 2 Medlemskap

  Medlem i nätverket är den som stödjer nätverkets ändamål och följer dess stadgar.

  Medlemmar har rätt att delta i nätverkets angelägenheter genom rösträtt vid medlemsmöten samt möjligheten att lägga fram en motion i samband med årsmöte. Varje enskild medlem och varje ombud äger en röst vid stämman. 

  Medlem som skadar nätverket, bryter mot stadgarna eller mot nätverkets beslut eller på annat sätt verkar på sätt som uppenbart strider mot nätverkets mål, kan uteslutas av styrelsen. Beslut ska fattas med två tredjedels majoritet.

   

  § 3 Styrelse

  Verksamheten leds av en styrelse som svarar för nätverkets organisation, ekonomi samt förvaltningen av dess angelägenheter. Styrelsen tar initiativ till åtgärder och verksamheter som främjar nätverkets syfte. Styrelsen ansvarar för att verkställa beslut som fattas vid årsmötet.

  Till årsmötet ska styrelsen varje år avge årsredovisning.  

  Styrelsen ska bestå av minst fyra ordinarie ledamöter samt det antal suppleanter som styrelsen anser vara lämpligt.

  I samband med årsmötet väljer mötesdeltagarna ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter för en period av ett år från och med mötesdatumet.

  Styrelsemedlem som agerat olämpligt eller av olika skäl inte medverkat aktivt i styrelsens arbete kan avsättas vid årsmötet. Styrelsemedlem kan välja att självmant avgå i förtid. Om lång tid kvarstår till årsmötet och styrelsemedlemmen inte väljer att avgå, kan styrelsen kalla till ett extrainsatt medlemsmöte där styrelsemedlemmen kan avsättas av nätverkets medlemmar.

  Styrelsen har sitt säte i Uppsala.

   

  § 4 Sammansättning av styrelsen

  Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga poster som anses lämpliga.

  Ordförande kallar till styrelsemöte minst fyra gånger per år och leder mötet.

  Styrelsen får fatta beslut om minst hälften av ledamöterna, inklusive ordförande eller vice ordförande är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrätt.

  § 5 Verksamhetsår

  Nätverkets verksamhetsår löper fr o m den 1 januari t o m den 31 december.

  § 6 Firmateckning

  Styrelsen utser vid årsmötet en eller flera personer som företräder Stoppa ofrivillig ensamhet och tecknar dess firma. 

  § 7 Årsmöte

  Föreningen ska ha årsmöte före utgången av mars månad. Kallelse till årsmöte ska ske minst fyra veckor före mötesdagen. En dagordning till mötet ska skickas minst två veckor före mötesdagen. 

  Styrelsen kan bjuda in andra än medlemmar till årsmötet, men endast medlem har rösträtt.

  Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, i samtliga frågor förutom val av poster.

  Medlem kan företrädas av annan medlem genom skriftlig fullmakt. Inget ombud får ha mer än en fullmakt.

  Röstberättigade medlemmar har rätt att begära anonymitet vid omröstning. I övrigt är omröstningen vid årsmöte och inom styrelsen öppen.

  Vid årsmötet förs protokoll som justeras av därtill utsedd justeringsperson.

  Vid ordinarie årsmöte behandlas frågor om ekonomi, verksamhetsplanering och verksamhetsberättelse, inkomna motioner och propositioner, val av styrelseledamöter och firmatecknare samt övriga frågor som anses lämpliga. 

  Motioner från medlemmar ska inges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 

  § 8 Extrainsatt medlemsmöte

  Styrelsen kan kalla till extrainsatt medlemsmöte då styrelsen finner det befogat eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar, dock minst tio personer, begär det. Sådan begäran ska ske skriftligt och innehålla skälen för mötet.

  Ett extrainsatt medlemsmöte ska även hållas för att tillsätta vakanta styrelseposter. Vid detta mötet får endast den fråga som motiverat kallelsen tas upp.

   

  § 9 Stadgeändring

  Beslut om ändring av stadgar fattas på ordinarie årsmöte eller extrainsatt medlemsmöte efter förslag från styrelsen.

  Ändringar av stadgar sker genom beslut med två tredjedels majoritet av röstberättigade medlemmar som närvarar vid mötet.

   

  § 10 Likvidation

  Beslut om nätverkets upphörande, uppgående i annan organisation eller fusion fattas vid två på varandra följande årsmöten eller på ett ordinarie årsmöte och ett extrainsatt medlemsmöte. Detta sker efter förslag från styrelsen.

  Beslut fattas med två tredjedels majoritet av röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.

  Vid beslut om likvidation ska nätverkets tillgångar användas för att betala eventuella skulder. Eventuellt överskott ska tillfalla annan ideell förening med likartat ändamål.

 • Nätverket och samarbeten

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem.

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem.

Vi driver föreningen

Kerstin Thelander

Socionom & Föreläsare

Martina Krajcer

Socionom & Folkhälsovetare

Elin Zetterberg

Folkhälsovetare

Fergus Bisset

Tjänstedesigner